اهداف ATAG

در خصوص پایداری انرژی

پیرو توافقات به دست آمده در کنفرانس تغییر اقلیم 2015، سازمان ملل متحد در پاریس مقرر شد کاهش حداکثری انتشار گازهای گلخانه ای در دستور قرار گیرد که بدین منظور کاهش استفاده از سوخت های فسیلی به عنوان یک راه حل جهت نیل به این هدف مد نظر قرار گرفت . کشورهای حاضر در این کنفرانس متعهد شدند تمهیدات لازم جهت رسیدن به جهانی بدون co2 در سال 2050 را لحاظ نمایند.

پارس انرژی سریر atag
پارس انرژی سریر atag

اهداف ATAG در خصوص پایداری انرژی

 


حفظ منابع انرژِی منافاتی با زندگی روزمره ما ندارد ولی موضوع چگونگی مصرف انرژی است . چگونگی مصرف انرژی (پایدار) استفاده از تکنولوژی های مناسب در راستای پایداری آن حائز اهمیت است.
شرکت ATAG در این راستا با به کارگیری جدیدترین تکنولوژی و فن آوری توانسته محصولاتی تولید کند که حداقل انتشارگازهای CO2را داشته باشد.

اهداف ATAG

راه حلهای متعددی  برای پایداری محیط زیست درهلند تدوین شده است.
کارشناسان فناوری Kiwa تصویری روشن از چالش های که در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد به همراه راه حل های قابل اجرا ارائه می دهند.

پارس انرژی سریر atag
سبدخرید